Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov

F.Amirov     Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu (1922-1984). Fikrət Əmirovun rəngarəng musiqisini dinlədikdə təsəvvürümüzdə Azərbaycanın füsunkar təbiəti, zəngin nağıllar aləmi, xalçalarımızın əlvan, e'caskar naxışları canlanır. O, musiqini, ədəbiyyatı və tarixi çox sevərdi. Hələ 10 yaşında ikən o, gözəl tar calar, konsertlərdə cıxış edərdi. Fikrətin uşaqlıqdan xalq musiqisinə olan hədsiz -hüdudsuz marağı ömrünün sonunadək qalmış, onun böyük bir bəstəkar kimi yetişməsinə dərin tə'sir göstərmişir. Fikrət Azərbaycan xalq musiqisinin incəliklərini, qədim musiqi alətimiz tarın sirlərini atası - tanınmış tarzən və bəstəkar Məşədi Cəmil Əmirovdan öyrənmişdir.Maktab illari     1939-cu ildə Fikrət Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakultəsinə daxil olur. Onun istedadına dahi bəstəkar Uzeyir Hacıbəyov yüksək qiymət verir, Fikrətin təhsilinə xüsusi qayğı göstərir. Tələbəlik illərində gənc bəstəkar fortepiano ücün variasiyalar və prelüdlər, iki musiqili komediya və sair əsərlər bəstələyir. Böyük Vətən mühariəsi başlanan kimi cəbhəyə gedən Fikrət Voronej ətrafındakı döyüşlərin birinə ağır yaralanır, sağaldıqdan sonra ordudan buraxılıb doğma Bakıya qayıdır. Konservatoriyada təhsilini davam etdirir. O, 1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirir.
Portret
     F.Əmirov yaradıcılığı musiqi sənətinin müxtəlif janrlırını əhatə edir. Onun opera, operetta və baletləri, simfonik musiqisi musiqisevənərin rəğbətini qazanmışdır. F.Əmirovun yaratdığı "Şur" və "Kürd ovşarı" simfonik muğamları dünyanın ən məşhur konsert salonlarında həmişə böyük müvəffəqiyyətlə ifa olunur. 1953-cü ildə bəstəkar Azərbaycan qadınlarının azadlığına həsr olunmuş "Sevil" operasını yazır. Bu opera müasir operalar arasında görkəmli yer tutur. Əsər xalq ruhuna yaxın gözəl melodiyalar ilə diqqəti jəlb edir.F.Əmirov bir çox məşhur mahnıların müəllifidir . O, bir sıra dram tamaşalarına və kinofilmlərə musiqi bəstələmişdir.Ömrünün son illərində F.Əmirov balet sənəti sahəsində daha çox çalışmışdır . O, 1973-cü ildə "Nəsimi dastanı" baletini, 1979-cu ildə isə məşhur Şərq nağılları əsasında "Min bir gecə" baletini yazmışdır. Bu balet geniş şöhrət qazanmışdır. Fikrət Əmirovun son iri həcmli əsəri "Nizami" baletidir.
I.Guliyeva, S.Rzayev, F.Amirov
     Böyük bəstəkarımız F. Əmirovun Azərbaycan və Şərq xalqları musiqisinin inkişafında rolu böyükdür. O, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi şərəfli ada, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına,respublika Lenin komsomolu mükafatına layiq qörülmüş, iki dəfə Lenin ordeni, iki Qırmızı Əmək Bayragı ordeni ilə təltif edilmişdir .F . Əmirov dəfələrlə Azərbaycan SSR Ali Sovetinə eləcədə SSRİ Ali Sovetinə Deputat seçilmişdir.Fikrət Əmirov Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının , həmçinin SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının katibi, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü idi. Ana səhifəsi  Tarix • Bu gün • Gəncəlilər • Sarı səhifələr • Fotoarxiv • Biz • Poçt 
 • Xəbərlər • Forum • Xəritə • Çat • Fotogalereya •  • Axtarış • Linklər •